Helsinki-Seura – Helsingfors Samfundet ry:n säännöt

1 §

Helsinki-Seura ry. – Helsingfors-Samfundet rf. on yhdistys, jonka kotipaikkana on Helsingin kaupunki. Seuran tarkoituksena on herättää sekä lisätä harrastusta Helsinkiä kohtaan kotipaikkana, pääkaupunkina ja maan taloudellisen ja sivistyksellisen elämän keskuksena sekä edistää ja tukea Helsingin historiaa käsittelevää tutkimustyötä. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä seuraksi.

2 §

Seura toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä esitelmiä, kokouksia, juhlia, tutustumiskäyntejä ja näyttelyitä sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa, vaalimalla historiallisia muistoja ja muistomerkkejä sekä tekemällä aloitteita kaupungin kaunistamiseksi ym. näillä verrattavilla tavoilla. Seuran tarkoitusten toteuttamiseksi voidaan sen toiminta jakaa eri aihepiirejä käsitteleviin toimikuntiin.

3 §

Seuraan voi liittyä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. Seuran jäsenet ovat joko vuosi- tai vakinaisia jäseniä. Vakinaisia jäseniä ovat ne, jotka ovat suorittaneet kertaluontoisesti vuosijäsenen vuotuisen jäsenmaksun vähintään kymmenkertaisena. Seuran kunniajäseneksi voidaan seuran päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka erittäin ansiokkaalla tavalla ovat edistäneet seuran tarkoituksia. Jäsen, joka toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa seurasta. Seuran jäseneksi voi liittyä takaisin, jos suorittaa rästissä olevat jäsenmaksut.

4 §

Seuran päätäntävaltaa käyttää valtuuskunta lukuun ottamatta näiden sääntöjen 11, 15 ja 16§ mainittuja asioita, joista päättää seuran vuosikokous. Seuran toimeenpanevana elimenä on hallitus.

5 §

Valtuuskuntaan kuuluu kaksikymmentäneljä kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain kahdeksan on erovuorossa. Valtuuskunta valitsee syyskokouksessa keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

6 §

Valtuuskunnan varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Tarpeen vaatiessa voi hallitus kutsua valtuuskunnan ylimääräiseen kokoukseen. Valtuuskunta kutsutaan koolle kirjallisella kutsulla, joka on lähetettävä jokaiselle valtuuskunnan jäsenelle vähintään viikkoa ennen kokouspäivää. Kutsu voi olla paperisena tai sähköisenä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Valtuuskunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kymmenen jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 §

Valtuuskunnan varsinaisessa kevätkokouksessa, joka on pidettävä viimeistään maaliskuussa,

• määrätään seuran vuosikokouksen aika ja paikka;

• käsitellään hallituksen toiminta- ja tilikertomukset;

• vahvistetaan tilinpäätös;

• päätetään tili- ja vastuuvapaudesta;

• annetaan lausunto hallituksen vuosikokouksille tekemistä esityksistä;

• käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

8 §

Valtuuskunnan varsinaisessa syyskokouksessa, joka on pidettävä viimeistään marraskuussa,

•määrätään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkio seuraavaksi vuodeksi;

•valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi vuodeksi;

•valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan edellisen vuoden tilejä ja toimintaa;

•käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

9 §

Hallitukseen kuuluu seitsemän kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen vähintään neljän jäsenen saapuvilla ollessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Juoksevien asioiden hoitoa varten hallitus voi asettaa erityisen työvaliokunnan, johon kuuluvat jäseninä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seuran sihteeri, jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen.

10 §

Hallituksen tehtävänä on:

• kutsua koolle seuran ja valtuuskunnan kokoukset;

• vahvistaa toimikuntien säännöt;

• laatia vuosikertomus;

• hyväksyä ja erottaa seuran toimihenkilöt ja määrätä heidän palkkansa;

• pitää jäsenluetteloa;

• hoitaa seuran juoksevat asiat.

11 §

Seuran vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa. Vuosikokouksen ajasta ja paikasta on vähintään viikkoa ennen kokouspäivää ilmoitettava jäsenkirjeellä, joka voi olla sähköisessä tai paperisessa muodossa. Vuosikokouksessa:

• valitaan valtuuskunnan jäsenet erovuorossa olevien tilalle;

• määrätään jäsenmaksun suuruus ja

• käsitellään muut mahdolliset valtuuskunnan ja hallituksen valtuuskunnalle esittämät asiat.

Jos vähintään kaksi seuran jäsentä haluaa jättää seuran vuosi- tai ylimääräiselle kokoukselle esityksiä tai keskustelukysymyksiä, on heidän kolmekymmentä päivää ennen kokousta jätettävä hallitukselle kirjallinen ehdotus, joka valtuuskunnan lausunnon ohella on esitettävä kokouksen käsiteltäväksi. Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus, ja on niiden kokoon kutsumisesta voimassa, mitä edellä 2. mom. on sanottu.

12 §

Seuran kaikilla jäsenillä on yksi ääni. Yksityinen jäsen ei saa valtakirjalla äänestää toisen yksityisen puolesta eikä useamman kuin yhden yhteisöjäsenen puolesta. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

13 §

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Kirjanpito ja hallituksen vuosikertomus on viimeistään helmikuun aikana jätettävä toiminnantarkastajalle. Toiminnantarkastajan on palautettava ne lausunnollaan varustettuna viimeistään kaksi viikkoa ennen valtuuskunnan kevätkokousta.

14 §

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai seuran sihteerin kanssa.

15 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan ehdottaa ainoastaan seuran vuosikokouksessa, mutta niistä päätetään lopullisesti vasta seuraavassa vuosikokouksessa tai sitä varten kokoon kutsutussa seuran ylimääräisessä kokouksessa. Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

16 §

Seuran toiminnan lopettamisesta on päätös tehtävä siinä järjestyksessä, joka 15 §:ssä sääntöjen muuttamisesta on määrätty. Jos seura lopettaa toimintansa tai lakkautetaan, luovutetaan seuran jäljelle jääneet varat ja muu omaisuus Helsingin kaupungille käytettäväksi seuran tarkoitusten hyväksi.