Helsingin hallinto-oikeus                                                                                                               11.6.2020

Valitus

Allekirjoittaneet rekisteröidyt yhdistykset valittavat Helsingin kaupungin rakennusvalvontapäällikön 12.5.2020 tekemästä poikkeamispäätöksestä (2-1202-20-S), koska päätös on tehty virheellisin perustein ja on näin ollen purettava ja asia palautettava asemakaavoituksella ratkaistavaksi.

Helsingissä sijaitsevan Kansallisteatterin kortteliin on kokonaisuudessaan asemakaavaan (nro 12027) 2013 vahvistettu seuraava korkeimman asteen suojelumääräys. ”Suojeltava rakennus (sr-1). Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka heikentävät julkisivujen, ikkunoiden, ovien, katosten, vesikaton, ullakon rakenteiden, arvokkaiden sisätilojen tai tilaratkaisujen rakennustaiteellista, kaupunkikuvallista tai historiallista arvoa, tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaus- ja muutostöiden yhteydessä on käytettävä rakennuksen historiallisille kerrostumille ominaisia materiaaleja ja korjaustapoja.”

Valituksen kohteena olevan asemakaavan poikkeamispäätöksen perusteluna esitetään mm., että ehdotetut purkamis- ja uudisrakentamistoimenpiteet eivät vaikeuta rakennetun ympäristön suojelua koskevien tavoitteiden saavuttamista. Koska kyseiset toimenpiteet heikentäisivät merkittävästi useimpia suojelumääräyksessä yksilöityjä erityisiä arvoja, ja johtaisivat suojeltujen julkisivujen osien purkamiseen kokonaisuudessaan, on toimenpiteitä pidettävä huomattavina vahvistetun asemakaavan vastaisina toimenpiteinä, ja täten vaarantavan suojelua koskevat tavoitteet.

Valituksen kohteena olevassa päätöksessä todetaan kulttuuriympäristön asiantuntijaviranomaisten, museoviraston (10.12.2020) ja ELY-keskuksen (30.4.2020) kannanottoina mm., että ”suunnitelma toteuttaa riittävästi suojelun tavoitteet” ilman perusteluja. Allekirjoittaneet valituksen tekijät osoittavat tarvittaessa yksilöidysti lausuman pätemättömyyden.

Helsinki-Seura                                                                     Rakennustaiteen seura

Helsinki                                                                                Helsinki