Seuran säännöt

1 §

Helsinki-Seura – Helsingfors-Samfundet r.y. on yhdistys, jonka kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja jonka tarkoituksena on herättää ja tehostaa harrastusta Helsinkiin kotipaikkana, pääkaupunkina ja maan taloudellisen ja sivistyksellisen elämän keskuksena sekä edistää ja tukea Helsingin historiaa käsittelevää tutkimustyötä.

Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä seuraksi.

2 §

Tarkoitustaan seura pyrkii toteuttamaan järjestämällä esitelmiä, kokouksia, juhlia ja näyttelyitä, harjoittamalla ja avustamalla julkaisutoimintaa, vaalimalla historiallisia muistoja ja muistomerkkejä sekä tekemällä aloitteita kaupungin kaunistamiseksi ym. näillä verrattavilla tavoilla.

Seuran tarkoitusten toteuttamiseksi voidaan sen toiminta jakaa eri harrastuspiirejä käsittäviin epäitsenäisiin jaostoihin.

3 §

Seuran jäseneksi johtokunta voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosi- tai vakinaisia jäseniä. Vakinaisia jäseniä ovat ne, jotka kertakaikkisena ovat suorittaneet vuosijäsenen vuotuisen jäsenmaksun vähintään kymmenkertaisena. Seuran kunniajäseneksi voidaan seuran päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka erittäin ansiokkaalla tavalla ovat edistäneet seuran tarkoituksia.

Jäsen, joka toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa seurasta. Erottamispäätöksestä voidaan vedota seuran valtuuskuntaan kirjallisesti kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatua.

4 §

Seuran päätäntävaltaa käyttää valtuuskunta lukuun ottamatta näiden sääntöjen 11, 15 ja 16§ mainittuja asioita, joista päättää seuran kokous. Seuran toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

5 §

Valtuuskuntaan kuuluu kaksikymmentäneljä kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain yksi kolmasosa on erovuorossa. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

6 §

Valtuuskunnan varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Tarpeen niin vaatiessa voi johtokunta kutsua valtuuskunnan ylimääräiseen kokoukseen.

Valtuuskunta kutsutaan koolle kirjallisella kutsulla, joka on postitettava jokaiselle valtuuskunnan jäsenelle vähintään viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Valtuuskunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kymmenen jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 §

Valtuuskunnan varsinaisessa kevätkokouksessa, joka on pidettävä viimeistään maaliskuussa,

• määrätään seuran vuosikokouksen aika ja paikka;

• käsitellään johtokunnan toiminta- ja tilikertomukset;

• vahvistetaan tilipäätös;

• päätetään tili- ja vastuuvapaudesta

• annetaan lausunto johtokunnan vuosikokouksille tekemistä esityksistä;

• käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat

8 §

Valtuuskunnan varsinaisessa syyskokouksessa, joka on pidettävä viimeistään marraskuussa,

määrätään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkio seuraavaksi vuodeksi;

valitaan johtokunnan jäsenet seuraavaksi vuodeksi;

valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä;

määrätään sanomalehdet, joissa vuosikokouksesta ilmoitetaan;

käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat

9 §

Johtokuntaan kuuluu seitsemän kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen vähintään neljän jäsenen saapuvilla ollessa. päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Juoksevien asioiden hoito varten johtokunta voi asettaa erityisen työvaliokunnan, johon kuuluvat jäseninä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seuran sihteeri, jonka ei tarvitse olla johtokunnan jäsen.

10 §

Johtokunnan tehtävänä on:

• kutsua koolle seuran ja valtuuskunnan kokoukset;

• vahvistaa jaostojen säännöt;

• laatia vuosikertomus;

• ottaa ja erottaa seuran toimihenkilöt ja määrätä heidän palkkansa;

• pitää jäsenluetteloa;

• hoitaa seuran juoksevat asiat.

11 §

Seuran vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa.

Vuosikokouksen ajasta ja paikasta on vähintään viikkoa ennen kokouspäivää ilmoitettava valtuuskunnan määräämissä sanomalehdissä.

Vuosikokouksessa

• valitaan valtuuskunnan jäsenet erovuorossa olevien tilalle;

• määrätään jäsenmaksun suuruus ja

• käsitellään muut mahdolliset valtuuskunnan ja johtokunnan valtuuskunnalle esittämät asiat.

Jos vähintään kaksi seuran jäsentä haluaa jättää seuran vuosi- tai ylimääräiselle kokoukselle esityksiä tai keskustelukysymyksiä, on heidän kolmekymmentä päivää ennen kokousta jätettävä johtokunnalle kirjallinen ehdotus, joka valtuuskunnan lausunnon ohella on esitettävä kokouksen käsiteltäväksi.

Seuran kokoukset kutsuu koolle johtokunta, ja on niiden kokoonkutsumisesta voimassa, mitä edellä 2. mom. on sanottu.

12 §

Seuran kaikilla jäsenillä on yksi ääni. Yksityinen jäsen ei saa valtakirjalla äänestää toisen yksityisen puolesta eikä useamman kuin yhden yhteisöjäsenen puolesta. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

13 §

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja johtokunnan vuosikertomus on viimeistään helmikuun aikana jätettävä tilintarkastajille. Tilintarkastajien on palautettava ne lausunnollaan varustettuna viimeistään kaki viikkoa ennen vuosikokousta.

14 §

Seuran nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun johtokunnan jäsenen tai seuran sihteerin kanssa.

15 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan ehdottaa ainoastaan seuran vuosikokouksessa, mutta päätettään niistä lopullisesti vasta seuraavassa vuosikokouksessa tai sitä varten kokoon kutsutussa seuran ylimääräisessä kokouksessa. Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

16 §

Seuran toiminnan lopettamisesta on päätös tehtävä siinä järjestyksessä, joka 15 §:ssä sääntöjen muuttamisesta on määrätty. Jos seura lopettaa toimintansa tai lakkautetaan, luovutetaan seuran jäljelle jääneet varat ja muu omaisuus Helsingin kaupungille seuran tarkoitusten hyväksi käytettäväksi.